nl.png

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Beach Obstacle Run Texel.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: het door Teambuilding Texel in enig jaar te organiseren sportevenement Beach Obstacle Run Texel, afgekort als BORT.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname vaan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemers aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (Teambuilding Texel) waarmee de Deelnemers een Overeenkomst is aangegaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1 Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld uiterlijk 2 weken voor aanvang volledig is voldaan.

2.2. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk

2.3. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. De overdracht van de Overeenkomst kan uitsluitend worden verricht indien dit uiterlijk 14 dagen voorafgaand het evenement schriftelijk is gemeld bij de Organisator. De Overeenkomst doorgeven aan derden is mogelijk via het volgende email adres: info@beachobstaclerun.nl.

2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

2.5. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement af te gelasten, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemers gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

2.7. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

ARIKTEL 4: PORTRETRECHT

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstreken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL: BEELDMATERIAAL

De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.